Vår ekonomi är god

Vår ekonomi är god, som vanligt kan vi säga. Delårsresultatet för åtta månader visar före avsättning till yttre fonden ett överskott på nittiotusen över budget, 690 000 kronor mot budget 600 000 kronor. Då har man inte tagit hänsyn till den nya regel för avskrivning som gäller från 1 januari år. Noteringar mot budget är att räntor, värmekostnader samt planerat underhåll är lägre. Medan tvättstugor, dörrar och låssystem, hissar hittills i år blivit lite dyrare än planerat.

Den stora frågan under året om avskrivning på föreningens fastigheter, har behandlats av olika organisationer som HSB, BoRevision, FAR (auktoriserade revisorers branschorganisation). HSB har nu presenterat en lösning som vi har att ta ställning till.

HSB menar att absolut viktigast är att man inte ska behöva höja avgifterna på grund av nya regler för avskrivning. Man rekommenderar att man ändrar sina stadgar så att föreningen kan gå med förlust. Man uppmanas också beakta helheten med hänsyn till räntor, amorteringar, driftskostnader, fondavsättningar till underhåll och årsavgifter/hyror. Utifrån detta skall föreningen kunna visa på en långsiktig fortlevnad med ett positivt kassaflöde. Medan årsresultatet numera tydligen bedöms som ointressant!

BoRevision skriver att avgiftsuttag som inte täcker avskrivningar och avsättning till underhållsfond förutsätter att det medges enligt föreningens stadgar. Föreningen kommer att redovisa underskott, vilket enligt en strikt tolkning av föreningslagens regler om likvidationsplikt inte möter några formella hinder, så länge värdet på tillgångarna överstiger skulderna. Hur långivare kommer att tolka redovisningen i sådana föreningar återstår att se.

Helt klart är att det blir svårare för medlemmar, köpare och mäklare att få en tydlig bild av föreningens ekonomiska status.

HSB har också tänkt sig att föreningar med fastigheter byggda före 1980 skall redovisas på ett sätt och föreningar byggda därefter på ett annat sätt. Smakfullt hade nog varit med en till gräns, kanske runt 2005 då nyproduktionen började tänja på progressiviteten i avskrivningsplanerna till att i dagsläget leverera föreningar helt utan avskrivningsplan.

Föreningar byggda mellan 1980 och 2005 har med allas godas minne haft progressiva avskrivningsplaner som passerat revisorerna utan kommentarer. För ett antal år sedan kom en rekommendation att man borde ha linjär avskrivning. Ingen tog tills sig detta. Nu säger, bland annat HSB, att man måste hålla sig till regelverken. Ett regelverk som egentligen gällt länge. Måste man det? Ja styrelsen funderar på detta och avvaktar utvecklingen. Det pågår diskussion runt om i olika bostadsrättsföreningar. Men något samlat uppror finns inte. Ännu! En tröst i sammanhanget är att hela frågan egentligen bara handlar om hur själva redovisningen bör se ut.