Lämna in motioner senast 29 februari!

Sista datum för att lämna in motioner inför den kommande årsstämman är den 29 februari 2020.

Vad är en motion och vad händer med dessa på stämman?
En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett om de sitter i styrelsen eller ej.

När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl. a. föreningens stadgar och lagtexten. Styrelsen lämnar sedan förslag till beslut med en motivation. Tillsammans med den kommande kallelsen till föreningsstämman får Du som är Brf-medlem även alla motioner, med styrelsens förslag till beslut, samt övriga stämmohandlingar.

På föreningsstämman röstar alla närvarande (en röst/bostadsrätt) sedan om motionerna.

Beslut på årsstämman kan bara fattas om förslag som finns med i kallelsen och dagordningen.

Hur skriver man en motion?
• Vad tycker du ska åtgärdas?
• Varför tycker du så?
• Hur tycker du att det kan genomföras?

Vart skickar jag min motion?
Lämna den personligen till någon i styrelsen, maila till info@brfsandvik.se eller skicka den med post till
Brf Sandvik
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm

Årsstämman kommer äga rum i lokalen Badviken den 23 april 2018. Kallelse och handlingar kommer senare.

Kontrollera brandvarnaren

En liten påminnelse från styrelsen:

Nu i adventstider är det bra att kontrollera brandvarnarens batteri och att den fungerar som den ska.

Alla brandvarnare har en testknapp så det går att testa att den fungerar..

Tänk även på att det är extra många bränder på grund av alla levande ljus som används i december.

God jul och gott nytt år önskar vi i styrelsen!

Nya stadgar samt underhållsansvar

Nya stadgar

Under våren 2015 antogs enhälligt på två stämmor nya stadgar för föreningen Brf Sandvik.

Stadgarna bygger på HSB’s så kallade normalstadgar 2011. De nya stadgarna har bland annat en tydlig innehållsförteckning och trots att de är mer omfattande än de tidigare är de betydligt enklare att hitta i.

Samtliga fyra bostadsrättsföreningar i Minneberg har eller är på väg att anta dessa stadgar. Sandviks stadgar har också godkänts av HSB Stockholm och HSBs Riksförbund. Föreningens nya stadgar samt tillhörande broschyr ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” har idag delats ut till alla boende.

Broschyren är ett bra hjälpmedel för den som planerar att göra förändringar i sin lägenhet. Ett undantag från broschyren som klargörs i de nya stadgarna är att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens ytterdörr och det som hör till den; föreningen svarar endast för målning av dörrens utsida. Detta är också lika för alla fyra Minnebergsföreningarna. Anmäl alltid till styrelsen och invänta tillstånd vid renoveringar som påverkar el, vatten och ventilation. Inte heller golvbrunnsbyte eller bilning för golvbrunnsbyte får utföras utan tillstånd.

Blankett för förändringsarbeten kan erhållas från förvaltaren eller styrelsen. Den finns också på hemsidan under – Renovering och ombyggnad.

Här finns det utdelade materialet om du vill läsa det digitalt:

Uthyrning via Airbnb – vad gäller i Sandvik

På senare tid har det blivit alltmer populärt bland bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad kortare perioder till turister via Airbnb, ett företag som på internet förmedlar den typen av korttidsboenden. Tjänsten har dock ”stött på patrull” i Sverige. Detta sedan hyresnämnden i en dom ansett att semesteruthyrning inte nödvändigtvis är ett giltigt skäl till andrahandsuthyrning.

Uthyrning via Airbnb och liknande är alltså andrahandsuthyrning, även om det endast rör sig om kortare perioder t.ex. en helg, och andrahandsuthyrning kräver som ni vet styrelsens tillstånd. Det är alltså viktigt att ni ansöker om styrelsens tillstånd om ni planerar att hyra ut er bostadsrätt över t.ex. sommarsemestern. Styrelsens, i vart fall preliminära, inställning till den här typen av andrahandsuthyrning är att som utgångspunkt vara generösa gentemot medlemmar som i ringa omfattning vill hyra ut sin lägenhet; t. ex ett par veckor sommartid eller under andra längre ledigheter.

Om det visar sig att någon medlem mer frekvent hyr ut sin bostad till olika personer eller om det uppstår störningar för andra boenden kommer dock föreningarna överväga att ha en mer restriktiv inställning i denna fråga. Notera att detta är en fråga som varje bostadsrättsförening själv fattar beslut om vilket innebär att skäl att få hyra ut kan värderas olika. Helt klart är dock att tillstånd måste sökas hos styrelsen innan uthyrning. Enligt de nya stadgarna som är på väg att vinna giltighet i vår förening så kommer även denna typ av uthyrning medföra en extra avgift för den som hyr ut.