Förslag om övergång till gemensam el

Vid kommande årsstämma i Brf Sandvik kommer styrelsen att förestå att stämman fattar besut om införande av gemensam el. Ett infoblad har delats ut till alla boende med information enligt nedan om vad detta innebär, i god tid inför stämman.

Gemensam el för lägre elkostnader

Genom att säga upp våra privata elabonnemang och istället köpa el via föreningens fastighetsabonnemang görs en årlig besparing på cirka 1200 kr per lägenhet. Idag får vi som boende en elräkning från Ellevio och en från den elleverantör vi valt. Med gemensam el köper bostadsföreningen in elmätare. Elförbrukningen mäts då genom en mättjänst och elräkningen kommer i stället på månadsavin via vår förvaltare.

Besparing genom minskade nät- och elavgifter

Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters el-abonnemang upphör och därmed de individuella nät- och elavgifterna. Den fasta avgiften på omkring 930 kr per lägenhet och år försvinner och den rörliga överföringskostnaden till elnätsbolaget sänks från 49,50 öre per kWh till ca 30 öre per kWh, d.v.s. en besparing på 19,5 öre per förbrukad kWh. Samtidigt försvinner den fasta årsavgiften till elleverantören (exv 420 kr, hos Fortum). Utöver detta kommer föreningen dessutom ha möjlighet att få bra pris på elavtal, då vi blir en storkund och tillsammans köper betydligt mer el än en individuell lägenhet. Vår totala elförbrukning blir då också så stor att det blir intressant att installera en solcellsanläggning, vilket är en fråga som styrelsen avser arbeta vidare med. En solcellsanläggning kan ge ytterligare ekonomiska besparingar samt miljövinster.

Enkel övergång med totallösning

Givet att stämmobeslut tas enligt styrelsens förslag sker all administration runt övergången till gemensam el av Infometric AB och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang, oavsett bindningstid
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning
  • Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi

Nedan finns en sammanställning av ett antal frågor och svar om gemensam el. Har du andra frågor kan du kontakta styrelsen.

Frågor och svar om gemensam el

FRÅGASVAR
Vad händer med mitt ingångna avtal med elleverantören?I samma stund som föreningen går över till gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid. man tecknat.
Innebär gemensam el att jag fortsatt betalar el i förhållande till förbrukning?Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt och alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin.
Kan jag välja att fortsätta ha en egen elleverantör?Nej. Om stämman fattar beslut om att övergå till gemensam el innebär det att vi gemensamt köper el via föreningens fastighetsabonnemang.
Har styrelsen förslag på leverantör för införande av gemensam el?Ja. Om stämman beslutar om gemensam el avser styrelsen att anlita företage Infometric AB, som bedöms ha det mest intressanta erbjudandet bland de företag som föreningen fått anbud från.
Frågan om gemensam el skulle ha beslutats redan tidigare? Varför har detta inte skett?Ursprungligen skulle frågan komma till beslut under årsstämman 2020. P g a pandemin beslutades ärendet att istället hänskjutas till en extrastämma hösten. Då pandemins andra våg slog till under hösten valde styrelsen att avvakta till ordinarie stämma 2021.
Kommer underlag om gemensam el att finnas med i handlingarna inför årsstämman?Ja. I handlingarna kommer underlag om gemensam el att finnas med. Detta infoblad är till för att du ska ha möjlighet att tidigt skapa dig en uppfattning och också få möjlighet att ställa eventuella frågor i god tid till styrelsen.
Vad ska beslutas om på årsstämman vad gäller gemensam el?Stämman ska ta ställning till om Brf Sandvik ska införa gemensam el i enligthet med styrelsens förslag.