Renovering och ombyggnad

Du är ansvarig byggherre

Det är du som bostadsrättsinnehavare som är Byggherre och det innebär att du har ansvaret för allt som utförs i din bostad. Och att allt jobb måste utföras fackmässigt är ju självklart men ansvaret och kontrollen åvilar den boende – att det finns våtrumsbehörighet etc.

Mer information och blanketter får du när du kontaktar styrelsen om ditt eget ärende.

Gör bygganmälan hos kommunen

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart.

Sök godkännande av styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.
Är du osäker, kontakta styrelsen i Brf Sandvik så hjälper vi dig!

Blankett för Ändring i lägenhet kan du ladda ner här:

Tänk på att ingrepp i bärande konstruktioner, inglasning av balkonger, renovering av badrum & kök nästan alltid behöver godkännas av styrelsen!

Stockholms stadsmuseum har gjort en klassificering av Minneberg som ett K-märkt (grönmärkt) område. Grönt betyder den näst högsta graden i en femgradig skala. Det innebär ett ansvar och man måste förhålla sig till ett visst regelverk vid förändringar.

Läs mer om K-märkning i Minneberg här.

Förvarna grannarna

Innan arbetet påbörjas ska grannar i din uppgång samt också de i den närmaste uppgången förvarnas om eventuella störningar. Störande arbeten ska förläggas på normal arbetstid. Inget bråte eller material får läggas i trapphus och om byggrester ska läggas i stora byggsäckspåsar ska dessa placeras på avsedd plats och trafikkontorets regler ska gälla. Se vidare om byggssäckar nedan.

Byggsäckar (storsäckar, Big Bags)

Och glöm inte bort allt avfall som blir vid en renovering. Använd gärna så kallade byggsäckar. Du ska söka tillstånd hos polisen och anmäla till styrelsen innan utplacering av säcken. Säcken ska vara märkt med lägenhetsnummer. Säcken får inte vara uppställd längre än en vecka. Uppställning får enbart ske på tre platser, på gården nära port 116, på framsidan bredvid övergångsstället 112, och där container för städdag brukar ställas mellan 110 och 112.

Läs mer om uppställning av byggsäckar här.